Evelyn Kiive inauguratsiooniloeng

Evelyn Kiive inauguratsiooniloeng

By: Evelin

6. Apr 2016

17. veebruaril 2016 a. pidas eripedagoogika professor Evelyn Kiive inauguratsiooniloengu teemal „Keda häirib aktiivsus- ja tähelepanuhäire?“
Aktiivsus- ja tähelepanuhäire on lapseeas algav neurobioloogilise taustaga häire, mille tunnuseid esineb 5–10 protsendil kooliealistest lastest. Kuni pooltel aktiivsus- ja tähelepanuhäirega lastest esineb lisaks käitumishäireid ja emotsionaalseid probleeme ning kuni kolmandikul on õpivilumushäired. Ka ilma kaasuvate probleemideta suurendavad häire sümptomid akadeemilise edasijõudmatuse tõenäosust. Kaasava hariduse suundumusest lähtudes õpivad aktiivsus- ja tähelepanuhäirega õpilased tavaliselt elukohajärgses üldhariduskoolis. Loengus tutvustatakse aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemust ning arutletakse, milliseid väljakutseid esitab häire õpilasele, klassikaaslastele, õpetajatele ja lapsevanematele.

Professor Evelyn Kiive lõpetas Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna psühholoogia eriala 1999. aastal ning 2001. aastal magistrantuuri cum laude. Oma doktoritöö kaitses ta psühholoogias 2005. aastal teemal „Käitumise ja kesknärvisüsteemi serotonergilise aktiivsuse perifeersete korrelaatide uuringud“. Alates 1999. aastast on ta töötanud Tartu Ülikoolis laborandi, psühhofüsioloogia lektori ja dotsendi ning käitumise neurobioloogia vanemteaduri ametikohal. Aastatel 2005–2008 korraldas ta käitumis- ja terviseteaduste doktorikooli tegevust. Evelyn Kiive valiti Tartu Ülikooli eripedagoogika professoriks 2015. aasta juunis. Alates 2001. aastast on ta tegelenud õpetajate koolitamisega ning õpetajaraamatute ja õppematerjalide koostamisega inimeseõpetuse valdkonnas. Tema viimaste aastate teadustöö püüab selgitada geenide ja keskkonna koosmõju laste ja täiskasvanute impulsiivse ja agressiivse käitumise ning aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomite kujunemisele.

Loengut on võimalik järele vaadata: http://www.uttv.ee/naita?id=23500

Kategooria: