Thesis

Thesis

DOCTORAL DISSERTATIONS

Mariliis Vaht (2016). Genes and alcohol use: effects of common genetic polymorphisms in general population (Geenid ja alkoholi tarvitamine: levinud geenipolümorfismide mõju rahvastitkus). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Kelli Lehto (2015). Depression- and anxiety-related gene variants: effects on personality traits and health-related behaviour (Depressiooni ja ärevusega seotud geenivariandid: mõju isiksuseomadustele ja tervistmõjustavale käitumisele). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Kariina Laas (2014). Neuropeptide S and mental health: A functional receptor gene variant and environment shaping traits and contributing to psychiatric disorders (Neuropeptiid S ja vaimne tervis: NPS retseptori genotüübi ja keskkonna roll isiksuseomaduste ja psühhiaatriliste häirete kujunemisel). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Triin Kurrikoff (2012). Interpersonal relationships and behaviour: moderation by functional gene variants (Inimestevaheliste suhete mõju käitumisele sõltuvalt geneetilistest eripäradest). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Inga Villa (2010). Cardiovascular health-related nutrition, physical activity and fitness in Estonia (Kardiovaskulaarset tervist mõjutav toitumine, kehaline aktiivsus ja kehaline võimekus Eestis). University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Public Health


Kirsti Akkermann (2010). Serotonin-related biomarkers and symptoms of eating disorders (Serotoniinisüsteemi talitluse biomarkerid ja söömishäirete sümptomid). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Diva Eensoo (2007). Risk-taking in traffic and markers of risk-taking behaviour in schoolchildren and car drivers (Riskeeriv liikluskäitumine ning riskikäitumise markerid kooliõpilastel ja sõidukijuhtidel). University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Public Health


Marika Paaver (2007). Types of impulsivity, their behavioural expression, and association with the markers of vulnerability of serotonin system (Impulsiivsuse tüübid, käitumuslik väljendumine ja seos serotoniinisüsteemi talitluse biomarkeritega). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Kaia Laidra (2007). Adolescent personality: development, interrater agreement, and relation to academic achievement (Teismeliste isiksus: areng, hindajatevaheline üksmeel ja seosed akadeemilise edukusega). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Evelyn Kiive (2005). Studies on peripheral markers of central serotonergic activity and behaviour (Kesknärvisüsteemi serotonergilise aktiivsuse ja käitumise spetsiifiliste korrelaatide uuringud). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


MASTER THESIS (MSc)

Maris Kolk (2008). Vereliistakute monoamiinide oksüdaasi aktiivsuse ja kolesterooli taseme seos agressiivse, hüperaktiivse ja depressiivse käitumisega 9- ja 15 aastaste laste seas 6 aastase vahega (Associations between platelet monoamine oxidase activity and levels of cholesterol and aggressive, hyperactive and depressive behaviour in 6- and 15-year old adolescents over a period of 6 years). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Marika Paaver (2003). Impulsivity and platelet MAO activity: association with health-compromising behaviours like problem drinking, smoking and driving while impaired (Impulsiivsus ja vereliistakute MAO aktiivsus: seosed tervistmõjustavate käitumisviisidega nagu suitsetamine, alkoholi tarvitamine ja joobes juhtimine). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Liis Merenäkk (2002). Koolilaste alkoholi ja narkootikumide tarbimise seos isiksuseomaduste ning vereliistakute monoamiinoksüdaasi aktiivsusega (Alcohol and illicit drug use in relation to personality traits and platelet MAO activity in schoolchildren). University of Tartu, Faculty of Medicine


Evelyn Kiive (2001). Platelet monoamine oxidase activity in association with childhood aggressive and hyperactive behaviour, smoking, alcohol and illicit drug use (Vereliistakute monoamiinide oksüdaasi aktiivsuse seos lapseea agressiivse ja hüperaktiivse käitumisega, suitsetamise ja illegaalsete uimastite tarvitamisega). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Diva Eensoo (2000). Kehalise aktiivsuse seosed vaimse tervise ja isiksuse omadustega (Association of physical activity with mental health and personality). University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Public Health


MASTER THESIS (MA)

Diana Nikonkova (2020). Istuva eluviisi mõju aeroobsele fitnessile ning keha koostist iseloomustavatele antropomeetrilistele parameetritele 25.-33.a. (The effects of sedentary behaviour on the aerobic fitness and body composition of 25-33 years old subjects). University of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Sport Sciences and Physiotherapy


Birgit Saare (2020). Kehalise aktiivsuse seosed tervisekäitumise, antropomeetriliste ja verenäitajatega 33-aastastel täiskasvanutel (Physical activity and its association with health behaviour, anthropometric and blood indicators in 33-year-old adults). University of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Family Medicine and Public Health 


Anna-Liis Kulpas (2020). Toitumisnäitajate seosed sotsiaalmajanduslike teguritega täiskasvanutel Eestis aastatel 2011-2013 (Relationships between nutritional indicators and socio-economic factors among adults in Estonia in 2011-2013)University of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Family Medicine and Public Health


Mirjam Varik (2020). Impulsiivsuse ja ärevuse mõju alkoholitarbimisele ning alkoholitarvitamise häire kujunemisele (The relationship between impulsivity, anxiety, alcohol consumption and the development of alcohol use disorder). Tallinn University, School of Natural Sciences and Health


Elise Lillemägi (2020). Kanepi tarvitamise sagedus ja seosed kognitiivse võimekuse, tähelepanu ja impulsiivsusega Eesti noorte näitel: longituuduurimusTallinn University, School of Natural Sciences and Health


Kai Nurga (2018). NPSR1 funktsionaalse polümorfismi ja koduse keskkonna seosed agressiivsusega (Associations of NSPR1 functional polymorphism and family relations on aggression). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Johanna Mäekivi (2018). Vanematepoolse heakskiit/tõrjumise ja kontrolli tajumine 1970ndatel ja 1990ndatel (Childrens’ perceptions of their maternal and parental acceptance and rejection in the 1970s and 1990s). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Social Studies


Silvia Ladva (2018). Kehalise aktiivsuse määramine täiskasvanutel kombineerides objektiivseid liikumisaktiivsuse andmeid ja aktiivsuspäevikut (Measuring physical activity in adults by combining objective physical activity data and activity diary). University of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Sport Sciences and Physiotherapy


Keidi Oras (2018). 33-aastaste Eesti meeste ja naiste aeroobse võimekuse seosed metaboolse sündroomi riskifaktoritega (Cardiorespiratory fitness and its relationship with metabolic syndrome risk factors in 33-year-old Estonian men and women). University of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Sport Sciences and Physiotherapy


Maaria Pielberg (2018). Istuva eluviisi parameetrite seosed keha koostisega 33-aastastel Eesti naistel ja meestel (The associations between sedentary behavior and body composition in 33-year -old Estonian men and women). University of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Sport Sciences and Physiotherapy


Marion Kalju (2018). Kehaline aktiivsus ja selle seosed sotsiaalmajanduslike teguritega 25-aastaste täiskasvanute seas (Physical activity and its associations with socioeconomic factors in 25-year-old adults). University of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Family Medicine and Public Health


Tuuli Taimur (2018). Metaboolse sündroomi komponentide levimus ja seosed toitumisega noorukieast täiskasvanueani (Prevalence of metabolic syndrome components and association with nutrition from adolescence to adulthood). University of Tartu, Faculty of Medicine, Institute of Family Medicine and Public Health


Piibe Pullerits (2017). Liikumisaktiivsuse ja kehalise võimekuse seosed depressiooniga ELIKTU longituuduuringu baasil (Associations of physical activity and fitness with depression based on the ECPBHS longitudinal study). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Kristina Sorge (2017). Ülekaalust normaalkaalu jõudmisega seotud käitumuslikud ja psühholoogilised tegurid varases täiseas (Behavioral and psychological factors related to reaching a normal weight in young adulthood). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Laura Lang (2016). Noorukiea aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomite seosest põhikoolis esinevate probleemide ja õpiedukusega (The relationship between symptoms of ADHD in adolescence, school achievement and problems in high school). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Education


Siim Pruus (2015). Istuva eluviisi mõju 25-aastaste inimeste keha koostisele ja töövõimele (The effects of sedentary behaviour on the body composition and physical performance of 25-year old subjects). University of Tartu, Faculty of Exercise and Sport Science, Institute of Sport Pedagogy


Ago Vahtra (2015). Kehaline aktiivsus ja kardiorespiratoorne fitness Eesti 25-aastastel inimestel (Physical activity and cardiorespiratory fitness Estonian 25-years old people). University, Faculty of Exercise and Sport Science, Institute of Sport Pedagogy


Linda Treiel (2015). Kehalise töövõime ja keha koostise vahelised seosed 25-aastastel täiskasvanutel (Relationship between cardiorespiratory fitness and body composition in 25-year old males and females). University of Tartu, Faculty of Exercise and Sport Science, Institute of Sport Pedagogy


Tiina Puusepp (2015). Füsioloogiliste ja keskkonnategurite seosed aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomitega ELIKTU valimi näitel (Physiological and environmental factors’ connections with symptoms of attention deficit hyperactivity disorder on the example of ELIKTU). University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Public Health


Kristin Kaarna (2015). Aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomite esinemine lastel, nende vanematel ja nende omavahelised peresuhted ning laste edasine elukäik longituudse ELIKTU valimi põhjal (Occurance of ADHD symptoms in children and in their parents, family relationships in these families and further progression of children – on the basis of a sample of longitudinal ECPBH study). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Education


Urmeli Joost (2015). Insuliinresistentsuse seos elustiiliharjumustega noortel täiskasvanutel Eestis (The relationship between insulin resistance and lifestyle factors among young adults in Estonia). University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Public Health


Kristine Asukül (2014). Serotoniini transporteri geeni promootorpiirkonna polümorfismi ja ülesöömise mõju depressiivsusele varajases täiskasvanueas naistel. University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Liisa Veerla (2014). Ülekaalulisus ja selle seosed toitumisharjumuste ja kehalise aktiivsusega 25-aastaste Eesti täiskasvanute seas (Overweight and its associations with dietary habits and physical activity among 25-year old Estonian adults). University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Public Health


Katrin Tint (2013). Serotoniini transporteri geeni promootorpiirkonna polümorfismi (5-HTTLPR) ja keskkonnategurite koosmõju tervisekaebuste esinemisele 15- ja 18-aastaste noorukite hulgas (Influence of serotonin transporter polymorphism (5-HTTLPR) interaction with environment on health complaints amongst 15 and 18 years old). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Heidy Õunapuu (2013). Serotoniini transporteri geeni promooteri piirkonna polümorfismi ja keskkonna koosmõju alkoholi tarbimisele varases täiskasvanueas (Serotonin transporter promoter polymorphism and environmental interaction effect on alcohol consumption in early adulthood). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Mariliis Vaht  (2012). Effects of serotonin transporter promoter polymorphism (5-HTTLPR) and neuropeptide Y gene variants on alcohol use in young adults (Serotoniini transporteri promootorpiirkonna polümorfismi (5-HTTLPR) ja neuropeptiid Y geenivariantide efektid noorukite alkoholitarbimisele). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Kadri Kaasik (2012). The influence of 5-HTTLPR, COMT Val158Met polymorphism, adverse life events, anxiety, impulsivity and neuroticism on eating disorder symptomtology (5-HTTLPR, COMT Val158Met polümofism, negatiivsed elusündmused, neurootilisus, ärevus ja impulsiivsus söömishäire sümptomaatika mõjutajatena). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Tähe Rootsmäe (2012). Noorte naise söömishäireid ja ülekaalulisust ennustavad psühholoogilised ning käitumuslikud riskifaktorid (Psychological and behavioral predictors of eating disorders and overweight among young women). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Annika Alas (2012). Noorukite turvavöö kasutamine, isiklikud ja vanemlikud tegurid (Seat belt use among adolescents, personal and parental factors). University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Public Health


Gerly Kukk (2010). Impact of the ADRA2A promoter polymorphism C-1291G on processing of emotional schematic faces (ADRA2A promooteri polümorfismi C-1291G mõju skemaatiliste emotsiooninägude infotöötlusele). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Kariina Laas (2010). Functional NOS1 and MAOA polymorphisms, platelet MAO activity and impulsivity (Funktsionaalsed NOS1 ja MAOA polümorfismid, vereliistakute MAO aktiivsus ja impulsiivsus). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Liili Kangrumöldri (2010). Toitumise ja kehalise aktiivsuse seosed ülekaalulisusega Tartu linna ja maakonna 15-aastastel õpilastel (Dietary intake and physical activity correlations with overweight among 15-year-old schoolchildren in Tartu and Tartu county). University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Public Health


Kelli Lehto (2008). The effects of 5-HTT gene polymorphism 5-HTTLPR and BDNF gene polymorpfism val66met on depressiveness and depression-related personality trait (5-HTT geeni 5-HTTLPR ja BDNF geeni val66met polümorfismide mõju depressiivsusele ning sellega seotud isiksuseomadustele). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Piret Simm (2008). Antropomeetriliste parameetrite ja lipiidiprofiili soolised iseärasused ning omavahelised seosed Eesti kooliõpilastel (Gender specific features of and correlations between anthropometric parameters and lipid profiles among Estonian pupils). University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Public Health


Helen Alavere (2007). Kiirtoidu ja gaseeritud jookide tarbimine ja seos insuliinresistentsusega Eesti koolilastel (Fast food and fizzy drinks consumption and association with insulin resistance among Estonian schoolchildren). University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Public Health


Triin Kurrikoff (2006). Peresuhete seosed alkoholi tarbimise, riskeeriva liikluskäitumise, impulsiivsuse ja elamustejanuga (Associations between relationships in the family and alcohol use, risky traffic behaviour, impulsivity and sensations seeking). University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Public Health


BACHELOR’S THESIS & RESEARCH PAPERS (BA studies)

Claudia Vihma (2020). Lapsepõlve peresuhete kvaliteedi seosed isiksuse primaarsete emotsionaalsete süsteemidega täiskasvanueas longituudse uuringu põhjal (Adult primary emotional systems in relation to the quality of family relationships in childhood based on a longitudinal study). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Herman Mattias Eek (2020). Dopamiini D2 retseptori geeni C957T polümorfismi seos alkoholismi ning aktiivsus- ja tähelepanuhäirega (Association of the C957T polymorphism of dopamine D2 receptor gene with alcohol use and attention deficit hyperactivity disorder). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Sander Liibert (2020). Muutused tubaka suitsetamises noorukitel ja noortel täiskasvanutel kahes sünnikohordis (Changes in tobacco smoking among among adolescents in two age groups). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Ann-Marii Volk (2020). Dopamiin-B-hüdroksülaasi geeni rs161115 polümorfismi seos depressiivsuse ja ärevuse sümptomaatikaga ning stressirikaste elusündmustega longituudsel populatsioonipõhisel valimil (Dopamine-B-hydroxylase gene rs161115 polymorphism in relation to depressive and anxious symptomatology and stressful life events based on a longitudinal population based sample). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Karl Jõgi (2019). Aktiivsus-tähelepanuhäire skooride püsivus ajas (Platelet monoamine oxidase activity association with aggressiveness). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Toomas Tuul (2019). Vereliistakute monoamiinioksüdaasi aktiivsuse seosed agressiivsusega (Stability of Attention Deficit Hyperactivity Disorder Scores in Time). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Daniela Glikman (2019). DRD2 rs6277 polümorfismi seosed söömishäire riskifaktorite ja muliimia sümptomitega (Associations of DRD2 rs6277 polymorphism with risk factors of eating disorders and bulimia symtopms). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Helo Liis Soodla (2019). COMT val158met genotüübi seos söömishäirete sümptomite ja söömishäiretega (The association of COMT val158met genotype with eating disorder symptoms and eating disorders). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Elina Targijainen (2019). CACNA1C geeni rs1006737 polümorfismi efekt ärevus- ja  meeleoluhäiretele longituudses populatsioonipõhises valimis (The effect of CACNA1C rs1006737 polymorphism on anxiety and mood disorders in a longitudinal population-representative sample). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Maarika Traat (2017). Dopamiini transporteri genotüübi ja lapsepõlve peresuhete kvaliteedi mõju depressiooni avaldumisele longituudse uuringu põhjal (The Influence of the Dopamine Transporter Genotype and Childhood Family Relations on Depressiveness and Depression Based on a Longitudinal Study). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Ilja Polozov (2016). The role of stressful life events experienced during childhood and adolescence in the development of major depression (Lapsepõlves ja noorukieas kogetud stressirohkete elusündmuste roll kliinilise depressiooni väljakujunemisel). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Andres Tamm (2014). Too much alcohol, different gene surface? Alcohol abuse could be associated with monoamine oxidase A gene methylation (Liigne alkohol – muutused geeni pealispinnas? Alkoholi väärkasutamine võib olla seotud monoamiinoksüdaas A geeni metüleeritusega). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Silja Kuusik (2016). Oksütotsiini retseptori genotüübi seosed agressiivsuse ja stressirohkete elusündmustega (Associations of oxytocin receptor genotype with aggression and stressful life events). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Liina Reinart (2016). Geeni FKBP5 C/T polümorfismi ning stressikogemuste seosed aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomite ja akgressiivsusega 9-, 15- ja 18-aastaselt (Associations of the FKBP5 gene C/T polymorphism and stressful life experiences with symptoms of attention-deficit/hyperacitivity disorder and aggressivness in ages 9, 15 and 18). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Merilin Jürjo (2016). Agresiivse käitumise ja HTR1B genotüübi seos ELIKTU nooremal kohordil (Association between aggressive behaviour and HTR1B genotype on the younger cohort of ECPBHS). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Triin Hellamaa (2016). Katehhool-O-metüültransferaas (COMT) val158met genotüübi mõju tähelepanuraskustele ja hüperaktiivsusele lapse- ja noorukieas (The effect of cathedrol-O-methyltransferase (COMT) val158met genotype on inattention and hyperactivity among children and adolescents). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Kai Nurga (2015). NPSR1 A/T polümorfismi mõju Wisconsini kaardisorteerimisülesande sooritusele (The effect of NPSR1 A/T polymorphism on performing a Wisconsin Card Sorting Test). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Piibe Pullerits (2015). Serotoniini 1A retseptori geeni polümorfismi C(-1019)G seosed neurootilisuse ning ärevus- ja afektiivsete häiretega (Serotonin 1A receptor gene C(-1019)G polymorphism: relationship with neuroticism, anxiety and affective disorders). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Minni Saapar (2015). Vere üldkolesterooli taseme seos agressiivse käitumisega Eesti Laste Isiksuse-, Käitumise- ja Terviseuuringu valimi näitel (The relationship between total blod cholesterol levels and aggressive behaviour: using the sample of Estonian Children Personality, Behaviour and Health Study). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Leila Džiškariani (2015). Peresuhete ja pereliikmete dieedipidamise mõju häirunud söömiskäitumisele longituuduuring (The impact of family relations and family diet on disordered eating: A longitudinal study). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Kristiina Tiganik (2014). Sotsiaalfoobia ja emotsionaalsete näoilmete infotöötlus (Social phobia and processing of emotional faces). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Diana Pannik (2014). Neuropeptiid S retseptori genotüübi ja sotsiaalmajandusliku seisundi mõju sõltuvushäire tekkele rahvastiku suhtes esinduslikus valimis (The role of the neuropeptide S receptor genotype and socio-economic status in addition in a population-representative study). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Delia Randmäe (2014). Aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomite seos koolirahulolu, depressiivsuse ja ärevusega teismeliste eas olevatel koolilastel (The interrelation between the symptoms of Attention Deficit Hyperactive Disorder and satisfaction of school life, depression and anxiety among teenage schoolchildren). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Elise Puls (2014). NPSR1 funktsionaalse polümorfismi mõju afekti intensiivsusele ning selle sõltuvus soost ja stressirikastest elusündmustest. University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Kristina Sorge (2014). Ülekaalu püsimisega seotud käitumuslikud ja psühholoogilised tegurid varases täiseas (Behavioral and psychological factors maintaining overweight in young adulthood). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Helena Heidemann (2014). Vereliistakute monoamiinide oksüdaasi aktiivsuse taseme seos alkoholi tarbimisega (Platelet monoamine ocidase activity association with alcohol consuming). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Kirsikka Kurg (2013). Aktiivsus- ja tähelepanuhäire sümptomite seos hilisema narkootikumide tarvitamisega (ADHD symptoms relationship with illicit drug use in later life). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Marja Popov (2013). Monoamiinide oksüdaasi A geeni promootorpiirkonna polümorfismi ja keskkonnategurite mõju agressiivsusele ja hüperaktiivsusele 15-aastaste noorte seas (The effect of monoamine oxidase gene promoter polymorphisms and the environment on aggressive and hyperactive behaviour among 15-years-olds). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Triin Hellamaa (2013). Katehhool-O-metüültransferaas (COMT) val158met genotüübi mõju tähelepanuraskustele ja hüperaktiivsusele lapse- ja noorukieas (The affect of cathedol-O-methyltransferase (COMT) val158met genotype on inattention and hyperactivity among children and adolescentsUniversity of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Helen Puusemp (2012). Hirmu seos seisundi- ja püsiärevusega teismelistel ja noortel (Association between fear and state anxiety and trait anxiety in adolescence and youth). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Annett Avaste (2012). Noorukiea sotsiaalmajandusliku staatuse ja koolikogemuste mõju haridusele ja ühiskondlikule kuuluvusele noores täiskasvanueas. University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Liisa Raud (2010). Serotoniini transporteri geeni polümorfismi mõju meeleolu-, ärevus-, ja sõltuvushäirete avaldumisele meestel ja naistel 25. eluaastaks (The effect of the serotonin transporter gene polymorphism in men and women by the age of 25 on affective, anxiety and substance-related disorders). University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Mikk Orasmaa (2010). Isiksuseomaduste, impulsiivsuse, autojuhiviha ning outojuhi oskuste seos riskeeriva liikluskäitumisega noorte autojuhtide hulgas. University of Tartu, Faculty of Social Sciences and Education, Institute of Psychology


Maria Suurna (2009). Serotoniini transporteri geeni promooteri piirkonna polümorfismi mõju neurootilisuse alaskaaladele. University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Helina Harro (2008). Sotsiaalmajanduslike tegurite ja peresuhete alaskaalade omavahelised suhted (The interaction of socioeconomic factors and family relations). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Kariina Laas (2008). Serotoniini transporteri ja MAOA geenide promootorpiirkonna polümorfismi mõju liikluskäitumisele ja impulsiivsusele autot juhtivatel meestel (Serotonin transporter and monoamine oxidase gene promoter polymorphisms and their effect on traffic behaviour and impulsivity of healthy male drivers). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Gaida Sarapuu (2008). Sotsiaal-majanduslike tegurite ja serotoniini transporteri geeni polümorfismi vastasmõju neurootilisusele ja depressiivsusele 15-aastastel noortel (The interaction between socio-economic factors and a polymorphism of the serotonin transporter gene on neuroticism and depressiveness in 15-year-old adolescents). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Heidy Õunapuu (2008). Serotoniini transporteri geeni promooteri piirkonna polümorfismi (5-HTTLPR) ja peresuhete mõju eesti noorukite alkoholi tarbimisele (The polymorphism of the promoter region of the serotonin transporter gene (5-HTTLPR) and family relations effect on adolescent alcohol consumption). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Mariliis Vaht (2008). Seos lapse koduse keskkonna ja hilisema vaimse tervise vahel mõjutatuna monoamiini oksüdaas A-d (MAO-A) kodeeriva geeni poolt. University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Kadri Gross (2006). Eesti koolilaste toitainete ja toidugruppide tarbimine (Nutrient and food intake of Estonian schoolchildren). University of Tartu, Faculty of Medicine, Department of Public Health


Margus Kanarik (2005). Vereliistakute monoamiinide oksüdaasi aktiivsuse stabiilsus ja seos teismeea isiksuseomadustega (Platelet monoamine oxidase activity and stability in association with adolescent personality). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology


Triin Kurrikoff (2004). Impulsiivse ja riskeeriva liikluskäitumise seosed vereliistakute monoamiinide oksüdaasiga (Association of impulsivity and driving behavior with platelet monoamine oxidase (MAO) activity). University of Tartu, Faculty of Social Sciences, Institute of Psychology